Sjukanmälan: 08-12037070

Elevhälsoteamet

Vi i elevhälsoteamet arbetar för att alla elever på bästa möjliga sätt ska nå målen i läroplanen. Att trivas och må bra är viktigt för att orka med och kunna prestera. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Därför arbetar vi också för att alla elever på vår skola ska trivas och må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt samt att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever och lärare.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, skolkurator, biträdande rektor och specialpedagog. Vi i teamet har ett samverkansmöte en dag i veckan där vi går i genom olika elevärenden och gör avstämningar kring de elever som behöver stöd av oss. Med hjälp av våra olika professioner har vi olika kunskaper och kan därmed komplettera varandra. Varje elev är unik och vi arbetar för att ge insatser efter elevens individuella behov.

Rektor Jose Calvo

tel: 08-12 03 70 01 epost: jose.calvo@atletica.nu

Biträdande rektor Karin Saxén

tel: 08-12 03 70 32 epost: karin.saxen@atletica.nu

Specialpedagog Björn Thoursie

epost: björn.thoursie@atletica.nu

Skolkurator Maja Walz

tel: 08-12 03 70 08 epost: maja.walz@atletica.nu

Skolsköterska  Arij Al-Idani

tel: 08-12 03 70 17, mån-tis kl
epost: arij.al-idani@atletica.nu

Studie- och yrkesvägledare Anita Jansson

tel: 08-12 03 70 15, mån-ons
epost: anita.jansson@atletica.nu

Du som är elev eller förälder kan vända dig till kurator med dina personliga funderingar och angelägenheter. Det kan vara stora eller små bekymmer i skolsituationen, hemmet eller på fritiden. Det kan exempelvis handla om oro, nedstämdhet, konflikter, stresshantering, mobbing, ensamhet, missbruk, relationsproblematik i hemmet eller annat. Hos mig kan du också få tips och råd om olika stödinsatser i samhället som kan vara till hjälp för just dig. Jag kan också ge information om olika stipendium samt hjälpa dig att söka till dem.
Samtalen är helt och hållet frivilliga och kurator har lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att du kan prata med mig utan att kompisar, föräldrar eller lärare behöver få veta vad vi pratar om. Tystnadsplikten kan brytas genom samtycke från elev. Dock har jag även anmälningsplikt, så som all personal i skolan har, vilket innebär att vi enligt socialtjänstlagen är skyldig att anmäla om vi har misstanke att ett barn far illa.

Utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv arbetar jag med förebyggande och hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser. Kuratorns arbetsuppgifter är att företräda elever i behov av särskilt stöd. Jag erbjuder kurativa samtal med elever enskilt eller elever i grupp. Samtalen kan vara stödjande, utredande, motiverande eller av kriskaraktär. En annan viktig uppgift jag har som kurator är att arbeta med skolans organisation och struktur för utveckling av värdegrund och likabehandling.
För att träffa mig kan du boka tid på telefon, mail eller genom ett personligt besök.

Till skolsköterskan kan ni komma till för alla slags hälsoproblem och om jag inte kan hjälpa till kan jag hänvisa till rätt instans.
Skolsköterskan träffar alla elever i åk 1 för ett hälsosamtal där längd, vikt, synkontroll görs. Ryggkontroll görs om det inte är gjort i åk 8. För att jag ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt att rekvisition för skolhälsovårdsjournalen skrivs på av målsman och returneras till skolan snarast.
Till skolsköterskan kan du också komma för tillexempel råd om kost, sömn och tobaksavvänjning.
Skolsköterskan har tystnadsplikt, vilket innebär att inget sägs vidare utan att eleven har samtyckt till det.
En gång per termin kommer skolläkaren till skolan. Skolläkaren nås via skolsköterskan.

Atletica i backen

Atletica i backen på friluftsdagen!